Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Դասընթացներ

Պոտենցիալ դասընթացներ

Տևողությունը՝ 8 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 16 ժամ)
Դասընթացն ուղղված է նյութերի դիմադրության հատկությունների ուսումնասիրման հարցերին, ինչպիսիք են՝ Յունգի մոդուլի և Պուասոնի գործակցի որոշում, էկսցենտրիկ լարման տակ ձողի ճկման, ձողի ձգման դեպքերում, ձողի պտտման ժամանակ լարման որոշումը և այլն:
Տևողությունը՝ 5 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 10 ժամ)
Դասընթացն իր մեջ ներառում է երկու հիմնական բաժիններ՝ օպերացիոն ուժեղացուցիչներ և ուժային էլեկտրոնիկա: Ուսումնասիրվում են օպերացիոն ուժեղացուցիչների, ՀՀ և ՓՀ լարման և հոսանքի գեներատորների հիմնական պարամետրերը, հատկությունները և բնութագրերը:
Տևողությունը՝ 8 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 16 ժամ)
Դասընթացն իր մեջ ներառում է անալոգային և թվային էլեկտրոնիկայի բաժինները: Տրվում են անալոգային և թվային էլեկտրոնիկայի բազային էլեմենտների հասկացությունները և բնութագրերը: Կիրառվում են գործիքներ, որոնց միջոցով հասանելի են դառնում էլեկտրոնիկայի հիմունքները:
Տևողությունը՝ 6 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 12 ժամ)
Դասընթացի հիմնական բաժիններից են հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շարժիչները և էլեկտրական մեքենաները, տրանսֆորմատորները, էլեկտրաբանեցումը և էլեկտրական մեքենաները (Ասինքրոն շարժիչ կարճ միացված ռոտորով): Դիտարկվում են թվարկված սարքավորումների հատկությունները, աշխատանքի սկզբունքները, մեխանիկական և էլեկտրամեխանիկական բնութագրերը:
Տևողությունը՝ 8 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 16 ժամ)
Դասընթացը ներառում է հետևյալ բաժինները՝ Էլեկտրոէներգիայի որակի վերահսկման համակարգ, միկրոպրոցեսորների ռելեական պաշտպանություն և ալտերնատիվ Էներգետիկա: Հիմնական հասկացություններն են՝ ցանցում էլեկտրաէներգիայի որակի չափանիշների մոնիթորինգը, ռելեական պաշպանության, ինչպես նաև արևային և ջրածնային վառելիքից ստացվող էներգիայի հիմնահարցերը:
Տևողությունը՝ 11 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 22 ժամ)
Դասընթացն ուղղված է չափումների կատարման հիմունքներին: Ներառված են երկու հիմանական բաժիններ, որոնք են տվիչները և չափումները: Ուսումնասիրվում են հիմնական կիրառություն ունեցող տվիչների աշխատանքային սկզբունքները և չափումների կատարման գործիքները և մեթոդիկաները:
Տևողությունը՝ 10 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 20 ժամ)
Դասընթացում ուսումնասիրվում են էլեկտրոտեխնիկայի հիմունքները: Դիտարկվում են հաստատուն հոսանքի էլեկտրական սխեմաներ. Օհմի օրենք, Կիրխհոֆի օրենքներ, վերադրման թեորեմ, փոխարինման թեորեմ և այլն, փոփոխական հոսանքի էլեկտրական սխեմաներ՝ RL, RC, RLC սինուսոիդային հոսանքի շղթաներ, անցումային գործընթացներ՝ RL, RC, RLC շղթաներում:
Տևողությունը՝ 10 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 20 ժամ)
Դասընթացը թույլ կտա աշխատել ժամանակակից միկրոկարգավորիչների և դրանց ենթահամակարգերի հետ և այդ ամենի հիման վրա իրականացնել կառավարման համակարգերի մշակում:
Տևողությունը՝ 12 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 24 ժամ)
Դասընթացն ուղղված է ռոբոտաշինության հիմնահարցերին: Այն հնարավորություն է տալիս հասկանալ ռոբոտատեխնիկայում առկա հիմնական խնդիրները՝ ինչպես իրականացնել ալգորիթմների մշակում, շարժիչների և ռոբոտների ղեկավարում, աշխատել տարբեր կարգավորիչների հետ, հասկանալ մանիպուլյատորի աշխատանքի սկզբունքները: Դասընթացը ներառում է նաև մեքենայական տեսողության համակարգերի մասին բաժինը:
Տևողությունը՝ 8 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 16 ժամ)
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից՝ ռադիոհաճախականային բաղադրիչներ ԳԲՀ ազդանշանների հաղորդման հիմունքներ, անտենաներ, և ռադար: Ուսումնասիրվում են ռադիոհաճախականային սարքերի աշխատանքի բազային սկզբունքները: Իրականացվում է տարատեսակ անտենաների չափումներ և ցանցի ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրվում է ռադարի աշխատանքի հիմնական սկզբունքները:
Տևողությունը՝ 16 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 32 ժամ)
Դասընթացում դիտարկվում են երկու հիմնական բաժիններ, որոնք են՝ ժամանակակից թվային և անալոգային հաղորդակցման հիմունքները և ժամանակակից մանրաթելաօպտիակական համակարգերը: Դասընթացը կենտրոնացած է անալոգային և թվային հեռահաղորդակցման և մանրաթելաօպտիակական համակարգերի աշխատանքի հիմունքների վրա:
Տևողությունը՝ 10 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 20 ժամ)
Դասընթացն ուղղված է կառավարման համակարգերի հիմունքներին: Իրականացվում է ավտոմատ կառավարման համակարգի էլեմենտների ուսումնասիրում: Բերվում են գծային և ոչ-գծային համակարգերի կառավարման սկզբունքները: Միկրոշարժիչի և շրջված ճոճանակի նախագծման հիման վրա կառավարման տեսության հիմնական հասկացությունների դասավանդում, հաշվարկ և ուսումնասիրություն:
Տևողությունը՝ 6 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 12 ժամ)
Մեխանիկա դասընթացը բաղկացած է՝ շարժման ղեկավարում և մեխանիկական ատամնանիվներ, մեխանիզմների և մեքենաների տեսություն և միջավայրում էլեկտրական և մեխանիկական համակարգերի տեխնիկական դիագնոստիկա և թրթռատատանումներ բաժիններից: Բաժինները համապատասխանաբար ուսումնասիրում են ատամնանիվների շարժման ղեկավարումը, տարբեր մեխանիզմների աշխատանքը, կինեմատիկան, ինչպես նաև հնարավոր տատանումների և աղմուկների չափումը և աշխտորոշումը:
Տևողությունը՝ 4 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 8 ժամ)
Դասընթացում ուսումնասիրվում են ավտոմեքենաների շահագործման հատկանիշներ, ինժեկտորային շարժիչի կառավարման էլեկտրոնային բլոկի աշխատանքը, ավտոմեքենայի դինամիկ բնութագրերը և այլն:
Տևողությունը՝ 24 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 48 ժամ)
Թվային պատկերի մշակման և մեքենայական տեսողության դասընթացը սովորեցնում է թվային պատկերի մշակման հիմքերը, օգնում է հասկանալ այդ ոլորտի հետ կապված խնդիրներն ու գոյություն ունեցող ալգորիթմները: Լուծել որակի ստուգման, օբյեկտի հայտնաբերման և ճանաչման խնդիրները թվային տեսախցիկների և թվային պատկերների օգտագործմամբ: